باغ فیروزه

....اینجا در آینه های مکدر؛ تکرار کدر خویشم ؛ بارانی از جنس بوسه ای که روی زنگار های آینه ام باریدی...

دی 93
5 پست
آذر 93
4 پست
شهریور 93
1 پست
مرداد 93
1 پست
اسفند 92
3 پست
بهمن 92
1 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
6 پست
آبان 92
1 پست
شهریور 92
1 پست
مرداد 92
1 پست
تیر 92
4 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
2 پست
آذر 91
2 پست
شهریور 91
2 پست
تیر 91
1 پست
خرداد 91
2 پست
اسفند 90
4 پست
بهمن 90
6 پست
دی 90
5 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
3 پست
مهر 90
3 پست
شهریور 90
4 پست
مرداد 90
10 پست
تیر 90
14 پست
خرداد 90
14 پست
اسفند 89
36 پست
بهمن 89
26 پست
دی 89
18 پست
آذر 89
3 پست
مهر 89
1 پست
مرداد 89
2 پست
تیر 89
2 پست
بهمن 88
1 پست
ماهی
1 پست
شاملو
1 پست
آرامش
1 پست
ترمز
1 پست
جمعه
1 پست
صبور
1 پست
می_بازم
1 پست
بغض
1 پست
زین
1 پست
جیغ
1 پست
تیغ
1 پست
خورشید
1 پست
استخاره
1 پست
فال
1 پست
استعاره
1 پست